Czyszczenie i formatowanie tekstu

Zaczynamy od czyszczenia tekstu głównego.

W aktualnej wersji (1.4.2) nie ma możliwości bezpośredniego wprowadzania co bardziej nietypowych znaków specjalnych w polach Znajdź/Zastąp. Musimy więc działać trochę naokoło... Na przykład otwierając na boku małą ramkę tekstową, którą będziemy traktować jako podręczny bufor (do ramki tekstowej można w łatwy sposób wprowadzać znaki specjalne). Po wprowadzeniu znaku specjalnego do bufora zaznaczamy go i kopiujemy do schowka ctrl_c, otwieramy z menu Edycja | Znajdź/Zastąp... (bądź wciskamy ctrl+f i wklejamy w odpowiednie pole znak ze schowka (ctrl+v).

Zamieniamy pauzy w roli myślnika na półpauzy. W tym celu zaznaczamy pauzę w tekście wraz z otaczającymi ją z obu stron spacjami i kopiujemy do schowka (ctrl+c). Następnie otwieramy okno Znajdź/Zamień (wciskamy crtl+f) i wklejamy zawartość schowka w pole Znajdź: | Tekst (wciskamy ctrl+v). Ustawiamy kursor w ramce, którą przeznaczyliśmy na bufor i wciskamy shift+ctrl+u (skrót klawiaturowy ropoczynający procedurę wprowadzania kodu znaku w Unicode), a następnie sekwencję 2013 (heksadecymalny kod półpauzy w Unicode). Zaznaczamy wprowadzony znak, kopujemy do schowka (wciskamy crtl+c), następnie ctrl+f, i w pole Zastąp przez: wprowadzamy sekwencję spacja, półpauza (wciskamy ctrl+v), spacja. Zastępujemy wszystkie wystąpienia. Musimy pamiętać o przeniesieniu kursora do ramki z tekstem głównym.

Pauzy na półpauzy
Pauzy na półpauzy

Zmieniamy pauzy na połpauzy na początku dialogów oraz wstawiamy tabulatory zamiast odstępów, żeby wyrównać początki dialogów w pionie. Opisaną poprzed nio metodą zamieniamy sekwencje pauza spacja na półpauza tabulator (symbol tabulatora uzyskujemy wciskając klawisz tab na klawiaturze).

Dialogi
Dialogi

Ustawiamy wartość dla tabulacji. W tym celu edytujemy styl dla tekstu głównego (Domyślny styl akapitu). Definiujemy tabulator do lewej w odległości około 6,5 mm od lewej krawędzi (firet wcięcia akapitowego + pół firetu półpauzy + ćwierć firetu spacji międzywyrazowej).

Tabulatory w dialogach
Tabulatory w dialogach

Zamieniamy trzy kropki na wielkropek (Ux2026).

Wielokropek
Wielokropek

Myślniki umieszczamy zawsze na końcu wiersza. W tym celu zamieniamy sekwencję spacja półpauza spacja na twarda spacja półpauza spacja.

Myślniki na koniec wiersza
Myślniki na koniec wiersza

Dociągamy niepełne ostatnie wiersze akapitu. W tym celu definiujemy nowy styl akapitowy, dziedziczony z (Bazuje na:) Default Paragraph Style, nazywamy go Domyślny styl akapitu dc [dociągnięty], wyrównanie definiujemy na wyjustowane wszystkie wiersze (pierwsza ikonka z prawej strony).

Niepełne ostatnie wiersze
Niepełne ostatnie wiersze

Następnie definiujemy linie pomocnicze przy wykorzystaniu mechanizmu stron wzorcowych. Opcje związane z umieszczaniem linii pomocniczych bezpośrednio na stronach dokumentu nie uwzględniają rozróżnienia na strony lewe i prawe. Na początek włączamy ich widoczność (Widok | Wyświetlaj linie pomocnicze). Następnie wybieramy z menu Edytuj | Strony wzorcowe.... Zakładamy nową stronę wzorcową klikając na pierwszą ikonkę od lewej. Nazywamy ją LinieL i wybieramy Lewa Strona.

Strona wzorcowa
Strona wzorcowa

Definiujemy linię pomocniczą oddaloną o jeden firet od prawej krawędzi kolumny (czyli w odległości 110,81 mm od lewej krawędzi strony. W tym celu, nie zamykając okna edycji stron wzorcowych wybieramy z menu Strona | Zarządzaj liniami pomocniczymi... i dodajemy pionową linię pomocniczą (Pionowe (mm) | Dodaj | 110,81).

Linia dla lewej strony
Linia dla lewej strony

Następnie przyporządkowujemy strony wzorcowe stronom dokumentów. Wybieramy z menu Strona | Zastosuj stronę wzorcową.... Wybieramy Strona wzorcowa | LinieL oraz Zastosuj do | Parzystych stron.

Przyporządkowanie stron wzorcowych
Przyporządkowanie stron wzorcowych

Analogicznie definiujemy prawą stronę wzorcową i pionową linię pomocniczą w odległości jednego firetu od prawej krawędzi kolumny (czyli w odległości 105,29 mm od lewej krawędzi strony), po czym poprzyporządkowujemy stronę wzorcową prawym stronom dokumentu.

Zdefiniowane linie
Zdefiniowane linie

Przy okazji dociągania niepełnych ostatnich wierszy akapitu skontrolujemy poprawność wcięc akapitowych, spuszczenia kolumn i ustawienia tytułów rozdziałów. Aby sobie to ułatwić, zdefiniujemy kilka dalszych linii pomocniczych na stronach wzorcowych. I tak: pionową linię pomocniczą dla strony lewej w odległości jednego firetu od lewej krawędzi kolumny (czyli w odległości 19,71 mm od lewej krawędzi strony), pionową linię pomocniczą dla strony prawej w odległości jednego firetu od lewej krawędzi kolumny (czyli w odległości 14,11 mm od lewej krawędzi strony), poziomą linię pomocniczą dla strony lewej i prawej w odległości 11 interlinii (czyli 50,479 mm) od górnej krawędzi strony i poziomą linię pomocniczą dla strony lewej i prawej w odległości 37,8 mm od górnej krawędzi strony.

Wyłączamy widok linii pisma i znaków kontrolnych. Przeglądamy książkę strona po stronie, kontrolując prawidłowość wcięć akapitowych, wielkości spuszczenia i położenia tytułów rozdziałów.

Wszystkie linie pomocnicze
Wszystkie linie pomocnicze

Jeżeli napotykamy na akapit z wierszem, który kończy się pomiędzy prawą linią pomocniczą a prawą krawędzią kolumny, zmieniamy jego styl na Domyślny styl akapitu dc (dociągamy wiersz do prawej krawędzi).

Dociągnięcie
Dociągnięcie