Parametry tekstu głównego

Włączamy przenoszenie wyrazów: wybieramy z menu Dodatki | Dziel wyrazy.

Parametry dzielenia i przenoszenia wyrazów możemy ustawić wybierając z menu Plik | Ustawienia dokumentu... | Dzielenie wyrazów. Długość najkrótszego wyrazu ustalamy na 4, liczbę dozwolonych kolejnych podziałów pozostawiamy na wartości 2.

Parametry dzielenia
Parametry dzielenia

Eliminujemy zawieszowne wyrazy jednoliterowe i inne krótkie wyrazy: wybieramy z menu Dodatki | Usuń zawieszone spójniki.... Wybieramy Zastosuj twarde spacje dla: | Całego dokumentu i Ustawienia języka | Zastosuj język z definicji stylu. Ta druga opcja jest o tyle ważna, że w przypadku dokumentów wielojęzycznych tekst będzie przenoszony zgodnie z ustawionym w stylu akapitowym językiem.

Zawieszowne wyrazy jednoliterowe
Zawieszowne wyrazy jednoliterowe

Listę jednoliterowych i krótkich wyrazów możemy modyfikować wbierając z menu Plik | Konfiguracja... | Usuwanie zawieszonych spójników.

Lista zawieszek
Lista zawieszek

Oceniamy wygląd składu. W tym celu drukujemy stronę (wygląd składu zawsze oceniamy na wydrukach, nigdy na ekranie). Wybieramy z menu Plik | Drukuj.... Pamiętamy, żeby zaznaczyć w zakładce Znaczniki | Znaczniki cięcia, co pozwoli na obcięcie strony do rzeczywistych rozmiarów.

Drukowanie
Drukowanie

Stopień pisma wydaje się zbyt mały, zwiększamy o pół punktu. Wybieramy z menu Edycja | Style... | Domyślny styl akapitu | Edytuj. W pole stopnia pisma (w zakładce Styl znaków) wpisujemy 10,50 pt, a w pole wcięcia akapitowego (w zakładce Właściwości) też 10,50 pt (1 firet).

Zmiana stopnia pisma
Zmaina stopnia pisma

Drukujemy.

Liczymy średnią liczbę znaków w wierszu (liczymy liczbę znaków w dziesięciu pełnych wierszach i dzielimy przez dziesięć). Wychodzi poniżej, to jest trochę za mało. Zmniejszamy margines zewnętrzny, aby wydłużyć wiersz. Wybieramy z menu Plik | Ustawienia dokumentu... | Dokument | Marginesy i wpisujemy w pole Na zewnątrz: wartość 16 mm. Pamiętamy o zaznaczeniu Zastosuj ustawienia do: Wszystkich stron dokumentu i Wszystkich stron wzorcowych.

Zmiana marginesu zewnętrznego
Zmiana marginesu zewnętrznego

Wybieramy z menu Strona | Wyrównaj do linii pomocniczych i dociągamy prawą krawędź ramki do krawędzi kolumny.

Po tych zmianach z kolei wydaje się, że interlinia jest zdecydowanie za mała. Zwiększamy ją o punkt. Z menu wybieramy Plik | Ustawienia dokumentu... | Linie pomocnicze i w grupie opcji Ustawienia linii pisma w pole Siatka linii pisma: wpisujemy wartość 13,00 pt.

Zmiana interlinii
Zmiana interlinii

Drukujemy i oceniamy. Wydaje się OK.

Wybieramy z menu Widok | Wyświetlaj linie pisma. Zauważamy, że kolumna nie pokrywa się z siatką linii bazowych.

Siatka linii bazowych
Siatka linii bazowych

W celu wyrównania kolumny do siatki linii bazowych najpierw obliczamy właściwą wielkość górnego marginesu. Wartość dla górnego marginesu wynosi 13,7592 mm (3 × 13 pt). Przy tej okazji o jeden wiersz zmniejszamy dolny margines, bo po zmniejszeniu margnesów w poprzednich działaniach jest on zdecydowanie za duży. Tę ostatnią wartość musimy dodatkowo zmodyfikować do np. 28,000 mm, żeby zmieścić wydłużenia dolne znaków ostatniego wiersza.

Korekta kolumny
Korekta kolumny