Etka

Pochodzenie

Symbol & pochodzi z uproszczenia łacińskiego et (spójnik i).

Różne realizacje symbolu &. Bardziej lub mniej wyodrębnialne litery e i t

Nazwa

W języku polskim symbol & jest nazywany etką lub et W języku angielskim jest nazywany ampersandem .

Zastosowanie

Etka może zastępować wyraz »i«. Dyskusyjne jest w jakich okolicznościach taka funkcja jest uzasadniona.

1. Etka jest często używana w nazwach własnych (tytuły czasopism, nazwy firm itp.). To zastosowanie tłumaczą względy estetyczne.

2. W tekście ciągłym etka raczej nie powinna być stosowana. Jedynym uzasadnieniem jej użycia może być jedynie oszczędność miejsca. O ile w języku angielskim czy niemieckim jest to sensowne (jeden znak zamiast trzech), o tyle w języku polskim jest wprost przeciwnie. Symbol & zajmuje więcej miejsca niż wąska litera »i«. W każdym przypadku zmniejszenie czytelności tekstu ciągłego wydaje się jednak zbyt duże.

Niektóre aspekty stosowania etki

Dla niektórych krojów (szczególnie tych, gdzie wysokość majuskuł jest zbliżona do wysokości liter z wydłużeniami górnymi) etka umieszczona w dłuższym tekście wydaje się zbyt duża. W takich przypadkach celowe wydaje się zmniejszenie etki o 1 lub 2 punkty.

Zmniejszenie wielkości etki w kroju Times New Roman

W niektórych krojach etka w wersji kursywnej jest bardziej estetyczna niż wersji prostej. W takich przypadkach celowe wydaje się używanie takiej właśnie wersji.

Wersje proste i pochyłe etki w krojach Adobe Garamond i Book Antiqua