Strona i marginesy

Rozmiar strony i wielkość kolumny ustalamy po wybraniu opcji z menu Plik | Nowy.

Jako rozmiary książki przyjmujemy popularny w Polsce format dla beletrystyki: 125 × 195 mm.

Marginesy obliczamy następującą metodą. Przyjmujemy klasyczne proporcje marginesów: wewnętrzny 2 jednostki, zewnętrzny 4 jednostki, górny 3 jednostki i dolny 6 jednostek. Czyli margines zewnętrzny dwa razy większy od wewnętrznego i margines dolny dwa razy większy od górnego. Przyjmujemy także, że szerokość kolumny to ¾ szerokości strony. Po rozwiązaniu równania wynikającego z tych założeń otrzymujemy następujące wielkości marginesów: wewnętrzny 10,4 mm, zewnętrzny 20,8 mm, górny 15,6 mm i dolny 31,2 mm.

Pamiętamy o zaznaczeniu opcji Automatyczne ramki tekstowe, co potem niezmiernie ułatwi pracę, bo ramki tekstowe na kolumny będą się tworzyły automatycznie.

Zaznaczamy opcję Układ dokumentu | Podwójna strona. Przy projektowaniu książek zawsze pracujemy na rozkładówkach.

Liczbę stron ustalamy na początek na 3.

Marginesy i kolumna
Marginesy i kolumna