Style

Jako ogólną zasadę pracy z tekstem przyjmujemy pracę na stylach.

Z menu wybieramy Edycja | Style.... Zaznaczamy styl Domyślny styl akapitu. Pod tą nazwą zaimportotwał się styl tekstu głównego. Natępnie klikamy na przycisk Edycja >>.

W grupie opcji Odstępy i wyrównanie wybieramy Wyrównaj do linii pisma. Przez wybranie tej opcji interlinię będziemy ustalać mechanizmem siatki linii bazowych, dzięki czemu zachowamy zgodnośc padania wierszy (register). Wybóru wyrównania tekstu dokonujemy wybierając drugą od prawej ikonkę (tekst wyjustowany, ostatni wiersz akapitu do lewej). W Optyczne marginesy wybieramy Tylko prawa strona. W Zaawansowane ustawienia | Rozciągnięcie glifów wpisujemy Min.: 99% i Maks.: 102%. Są to wartości poniżej progu percepcji, a dające Scribusowi większą elastyczność przy składaniu akapitu, przez co tekst jest gładszy (ma lepszą szarość). Dodatkową elastyczność przy składaniu akapitu Scribus zyska dzięki zmianie parametru Min. szerokość odstępu [międzywyrazowego] na 90%. W Tabulatory i wcięcie wielkość wcięcia akapitowego ustalamy na 1 firet, czyli w naszym przypadku 10 punktów (wpisujemy w okienko 10 pt, Scribus przeliczy sobie jednostki).

Właściwości stylów
Właściwości stylów

Przełączamy zakładkę na Styl znaków. W Formatowanie podstawowe | Rodzina wybieramy font Alegreya. Jeśli font jest niewidoczny w spisie, to musimy wyłączyć Scribusa i ponownie go uruchomić, aby zaktualizował listę fontów. Stopień pisma ustawiamy na początek na 10 punktów. Upeniamy się, że w Formatowanie zaawansowane | Język jest ustawiony język polski (ma to wpływ na dzielenie wyrazów).

Styl znaków
Styl znaków

W pierwszych akapitach rozdziałów nie będziemy stosować wcięć akapitowych. Osiągniemy to metodą stylów dziedziczonych. W tym celu wybieramy z menu Edycja | Style... | Nowy | Styl akapitu. W polu Nazwa wpisujemy Domyślny styl akapitu bw [bez wcięcia]. Następnie wybieramy Bazuje na: | Default Paragraph Style [Domyślny styl akapitu], a polu wcięcia akapitowego wpisujemy 0.

Styl dziedziczony
Styl dziedziczony

Nadajemy nowo utworzony styl pierwszemu akapitowi rozdziału. W tym celu ustawiamy kursor w pierwszym wierszu akapitu i wybieramy z menu Okna | Właściwości | Ustawienia stylów | Styl akapitu: | Domyślny styl akapitu bw.

Stylowanie
Stylowanie

Decydujemy się na osiowy (symetryczny) układ książki, wszystkie elemnety będą środkowane.

Zmieniamy styl dla tytułu rozdziału. Zaimportował się on jako HTML_h2. Z menu wybieramy Edycja | Style.... Zaznaczamy styl HTML_h2 i klikamy w przycisk Edycja >>. Zmieniamy nazwę na Tytuł rozdziału. W Odstępy i wyrównanie wybieramy Stała interlinia i 25,00 pt, w odstępach przed i po akapicie wpisyjemy odpowiednio 30,00 pt i 20,00 pt oraz klikamy na drugą od lewej ikonę wyrównania tekstu (czyli tekst wyśrodkowany). W Optyczne marginesy wybieramy Brak. W Tabulatory i wcięcie we wcięciu akapitowym wpisujemy 0,000 mm.

Tytuł rozdziału
Tytuł rozdziału
Przełączamy zakładkę na Styl znaków. W Formatowanie podstawowe wybieramy: Rodzina: | Alegreya, Styl: | Bold i stopień pisma 16,00 pt.
Tytuł rozdziału
Tytuł rozdziału

Ustawiamy kursor w akapicie z tytułem rozdziału i wybieramy z palety Właściwości: Ustawienia stylów | Styl akapitu: | Tytuł rozdziału.

Tytuł rozdziału
Tytuł rozdziału