UseMyTypo

UseMyTypo

Kom­bajn do ma­so­wego wpro­wa­dzania po­prawek i czysz­czenia tekstu z ty­po­wych błędów w programie InDesign (wersja CS lub wyższa). Skrypt dys­po­nuje na­stę­pu­ją­cymi możliwościami: praca na za­zna­czeniu lub całym dokumencie, praca na tek­stach w do­wolnym ję­zyku lub tylko na tek­stach we wska­zanym języku, li­kwi­do­wanie wie­lo­krot­nych (po­wtó­rzo­nych) spacji, ta­bu­la­torów i znaków końca akapitu, usu­wanie zbęd­nych spacji przy ta­bu­la­to­rach i zna­kach końca akapitu, ko­rekcja cu­dzy­słowów oraz od­stępów przy nich, do­da­wanie bra­ku­ją­cych i usu­wanie zbęd­nych spacji przy wska­za­nych zna­kach przestankowych, za­miana myśl­nika na pół­pauzę lub pauzę, za­miana spacji po wska­za­nych wy­ra­zach na spacje twarde, za­miana spacji przed wska­za­nymi wy­ra­zami na spacje twarde, za­miana spacji twar­dych na spacje zwykłe ze stylem zna­kowym, spacje zwykłe z atry­butem »Bez dzielenia« lub w In­De­si­gnie CS3 na spacje twarde rozciągliwe, nadanie ad­resom in­ter­ne­towym wska­za­nego stylu znakowego, użycie ze­wnętrz­nego pliku zmian, dzięki któ­remu moż­liwe jest wy­ko­nanie au­to­ma­tycznej korekty.

Autor: Henryk Jursz

Wersja: 2.2

Licencja: Udostępnienie utworu za darmo nie oznacza zrzeczenia się autorstwa lub zgody na sprzedaż przez innych. Dopuszczalne jest tworzenie utworów zależnych (własnych wersji), jednakże przy pozostawieniu informacji o autorstwie wersji bazowej.

Pobierz